Sleep apnea syndrome diagnosis by analysis of the cardiac interbeat RR time series